I. Toetsingscriteria

Met betrekking tot het bedrijfsleven:

  • Jong, capabel en ambitieus met een leidinggevende of strategische functie, respectievelijk met ervaring in eindverantwoordelijke, toezichthoudende of adviserende positie op (hoog) niveau, dan wel als zodanig gepensioneerd, met ondernemersmentaliteit.

Met betrekking tot de sectoren kunst, cultuur en sport, maatschappelijk en politiek, semi-overheid, onderwijs, medisch e.d.:

  • Bewezen en gewaardeerde kwaliteit op vaktechnisch en/of beleidsbepalend gebied in een uitvoerende of organisatorische functie op hoogstaand niveau; vernieuwend, inspirerend en initiërend met breed herkenbare invloed op de sector, potentieel, actief of gepensioneerde/emeritus.

Voor beide categorieën geldt:

  • Onbesproken gedrag met uitstekende referenties conform bovengenoemde criteria.
  • Bereidheid en in staat tot actieve participatie in zakelijke contacten binnen en buiten De Amstel Club.
  • Behoefte aan een ‘sociale ambiance’ in clubverband.
  • Gedreven om betrokken te zijn bij het clubgebeuren, de programmering en de organisatie.
  • Bereid om eigen deskundigheid en netwerk beschikbaar te stellen voor groei en bloei van De Amstel Club, zonder eigen gewin.

  

II. Procedure, door het kandidaatlid te volgen

In het algemeen is van kracht, hetgeen ten aanzien van de toelating van nieuwe leden is vastgelegd in het Reglement der Vereniging De Amstel Club. Ten behoeve van het kandidaat lid wordt ten aanzien van de ondersteuning van de kandidatuur het volgende nader bepaald.

-  Een kandidatuur voor het lidmaatschap vereist in totaal tenminste twee ondersteunende namen. De voorzitter van het bestuur van de vereniging alsmede leden van de ballotagecommissie zijn uitgesloten als referent/lid van aanbeveling voor een nieuw lid.

-  Mocht de aanvrager minder dan twee leden kennen, dan kunnen op speciaal verzoek de ontbrekende namen worden vervangen door goede     referenties, met naam, toenaam en functie.

-  Insturen CV + persoonlijke motivatie door kandidaat-lid.

Het Bestuur der Vereniging kan in uitzonderingsgevallen beslissen om van de procedure af te wijken.

  

III. Procedure, te volgen door het bestuur van de vereniging

a. Een Ballotage Commissie, bestaande uit drie leden, waaronder één oud bestuurslid alsmede één zittend bestuurslid, onderzoekt de aanmelding, waaronder de  gevolgde procedure van de aanmelding alsmede de inhoud, in het bijzonder de ondersteuning van de kandidatuur.

b. De Ballotage Commissie geeft via de Club manager zijn bevindingen ter kennis aan het Bestuur. Indien het Bestuur, gehoord het oordeel van de Ballotage Commissie, positief oordeelt ten aanzien van de kandidaat, wordt door de Club manager op aanwijzing van het Bestuur de kandidaatstelling voor het lidmaatschap gepubliceerd in een rondschrijven onder de vermelding: KANDIDAATLEDEN.

c. Leden die tegen de kandidaatstelling bezwaar hebben, moeten dit binnen een termijn van twee weken schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan de voorzitter van de Vereni­ging.

d. Indien het Bestuur binnen de gestelde termijn geen bezwaren bereiken, dan zal het lidmaatschap van het nieuwe lid in een rondschrijven aangekondigd worden onder de vermelding: NIEUWE LEDEN.